Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim na e-shope www. soladey-eco.sk a www.soladey-eco.com

Predávajúci

WBR s.r.o. IČO 45899673, so sídlom Willermova 562/10, 949 07 Nitra, Slovensko, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre, vložka č. 27692/N, Oddiel Sro, zaoberajúca sa kúpou tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
Fax. č.: 037/7720 024
E-mail: nr@soi.sk

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci súhlasí, že uzavretá kúpna zmluva sa bude riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.soladey-eco.sk a príslušnými právnymi predpismi. Podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.soladey-eco.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si slobodne vyberie z tovaru - tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené na stránke www.soladey-eco.com. Tovar dostane za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (poštovné a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a záväzným akceptovaním objednávky dodávateľom, ktorý ju potvrdí telefonicky alebo informatívnym e-mailom. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky v dôsledku technických problémov. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok.

III. Storno, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý nakupuje na www.soladey-eco.com, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je to popísané nižšie.

Storno objednávky zo strany zákazníka

Zákazník má právo stornovať objednávku oznámením zaslaným písomne na adresu sídla spoločnosti uvedenú vyššie alebo e-mailom na adresu customer.services@soladey-eco.com, a to v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, spoločnosť si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky.

Storno objednávky zo strany WBR s.r.o

Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

IV. Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.

  • V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník niekoľko možnosti úhrad. Najrýchlejšou formou úhrady sú platobné brány - platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line). Ďalšou možnosťou je manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom.
  • Paypal
  • Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

V. Dodacie podmienky

Spoločnosť sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 5 pracovných dní od uhradenia objednávky alebo jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti WBR s.r.o., na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k vzájomnej dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa spoločnosť a zákazník nedohodnú inak.

Spoločnosť sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak si zákazník objedná len jeden ľubovoľný kus (jedno balenie) z celého ponúkaného sortimentu, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka (jednotná sadzba 2 €). Ak si objedná 2 kusy (2 balenia) a viacej, spoločnosť WBR s.r.o. dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike a zahraničia). Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom spoločnosť včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.

Tovar je zasielaný prepravnou službou Slovenská pošta. Tovar je zasielaný ako poistený list 1. triedy v rámci Slovenskej Republiky a krajín kde je táto služba možná. Do krajín ,kde sa zásielka nedá poistiť sa zasiela ako list 1. triedy. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať vypísaný Zápis o poškodení zásielky na adresu: customer.services@soladey-eco.com. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

VI. Reklamačné podmienky

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestorch výdajného miesta predávajúceho.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy, kópiou nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná v ďalšom nákupe.

Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci može vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účninnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Pri vystavení dobropisu za účelom vrátenia finančných prostriedkov, môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz (ďalej OP) za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu o ochrane osobných údajov.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním i súvisiace poskytnuté darčeky.

VII. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

VIII. Bezpečnosť a ochrana osobných informácií

Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, čísla telefónu a e-mailovej adresy a to na účely vystavenia daňového dokladu, predzmluvných vzťahov, identifikácie zákazníka, potvrdenia objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenia tovaru, registrácie na internetovom obchode www.soladey-eco.com, vystavenia vernostného programu a informovania o zvýhodnených ponukách a novinkách. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Spoločnosť WBR s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Spoločnosť sa taktiež zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 16. 10. 2015 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť WBR s.r.o. Schválila: Ing. Jaroslava Rusková